Nya aQuator VIVO SILVER vattenjonisator som tillverkar Joniserat vatten! Hur fungerar det? Svar..

· 360 ord · ungefär 2 minuter

Vattenjonisering

Joniserat vatten erhålls med hjälp av en elektrisk ström som passerar genom 
vatten i en process som kallas elektrolys. Som ett resultat delas 
vattenmolekylen upp i positivt laddad väte (H +) och negativt laddade 
hydroxyl (OH–) joner. 
De förstnämnda ingår i sammansättningen av syror (sur), 
och den senare - i den för alkalier (basiskt).
Nedbrytningen av upplösta mineralsalter sker också i processen med elektrolys. 
Salt är ett kemiskt element som består av positivt laddade metalljoner och 
negativt laddade icke-metall joner (sura rester). 
Alkaliska metalljoner - kalcium, magnesium, natrium och kalium 
- är positivt laddade, 
och icke-metall joner - klor, svavel, fosfor och andra - är negativt laddade.

Hur fungerar en alkalisk vattenjonisator?

Själva joniserings processen äger rum i en speciell anordning som 
kallas vattenjonisator.
Två elektroder - en positiv katod och en negativ anod - 
placeras i elektrolys kammare. 
Joner lockas till sina motsatt laddade elektroder: 
väte och icke-metaller till katoden, hydroxyl och 
alkaliska metaller till anoden.
Reduktion sker vid den positiva katoden: positiva väte-H + -joner lägger 
till elektroner och släpper väte H2.
Negativt laddade hydroxyl-OH-joner samlas också runt katoden.
Oxidation, motsatt process, sker vid den negativa anoden: negativa 
hydroxidjoner OH - släpper av elektroner och syret O2 frigörs. 
Väte H + -joner samlas också runt anoden.
Mängden hydroxyljoner står för vattnens alkalinitet: ju större mängd,
desto högre alkalinitet och följaktligen pH-värdet. 
Detta är joniserat alkaliskt vatten, även känt som "levande vatten". 
Å andra sidan, ju större mängd vätejoner i vattnet, desto starkare är
dess sura egenskaper och följaktligen, desto lägre är pH-värdet. 
Detta är joniserat surt vatten, även känt som "dött vatten".
Både alkaliskt och surt vatten förvärvar och upprätthåller 
helt olika egenskaper under tiden.
Elektrolys kammaren för vattenjonisator, fylld med kranvatten, är 
uppdelad i två sektioner av speciella membran partitioner 
som är insatta i varandra. Små partition sporer tillåter 
upplösta saltjoner att passera men förhindrar att vattenmolekyler
passerar som är mycket större. Således förhindrar dessa 
porer att vattnet i de olika sektionerna blandas och gör det 
möjligt att bevara sina nyförvärvade och olika egenskaper. 
Om emellertid både det alkaliska och sura vattnet hälls i 
samma behållare kommer kranvattnet att anta sina 
initiala egenskaper.


Med vänlig hälsning